Ibaruwa pancrace Cimpaye yandikiye Imboneza zabahutu

Igitumye ndabandikira : Akamo ko kurwanira Uburundi Buhire
amazi atararenga inkombe!

Ncuti zanje,
Kumusi mukuru wa Pasika narahamagaye abanyagihugu banyarucari bo muntara nyinshi z’uburundi ndabipfuriza PASIKA NZIZA. Nagahinda kenshi banyishuye bati : «  Nta Pasika nziza ! Ibintu vyarayangaye ! Kera twaranywa, twaratamba tugatarika ! Kera twabaga ibimasa kwipasika no ku Noheli ! Kera twambara agahuzu gashasha kuruyo musi mukuru ! None ubu ntanurwumunyu tugira ! Ubukene dufise bwokora inzara. Amaganya atwuzuye inda. Turara ntibuca ! »
Ncuti zanje,
Abo banyagihugu banganyira si abahinga muvya politike. Abo banyagihugu si abahinga muvyubutunzi. Abo banyagihugu si indongozi z’imigambwe. Nabashingantahe nabapfasoni basigaye batubitse uwavubi kubera ikigoyi nubukene vyatewe nintwaro mbi y’umukuru wigihugu w’umuhutu Petero Nkurunziza. Ayo magorwa afatanije numutekano muke mugihu, birahamba mucobo. Igihamba mucobo gusumba, ncanteye agahinda nuko abo banyagihugu hageze aho bipfuza intwaro zari imbere ya Petero Nkurunziza zitirirwa abatutsi. Izo ntwaro twese turibuka ko Petero Nkurunziza yari yafashe umuheto aja mwishamba ngo ingendo yizo ntwaro ihinduke. Abo banyagihugu bari biteze ko Petero Nkurunziza azoganukana agaseke kamahoro namahonda ; agaseke kamata n’ubuki. None uyumusi ntanurwumunyu bafise !
Ncuti zanje,
« NTANURWUMUNYU TUGIRA ! » bisigura ko Petero Nkurunziza ivyo guteza imbere igihugu vyaramutaye kuwamazi. Yagomvye gutanga imihoho iyaba akunda uburundi n’abarundi. None raba ariko yizingitirira kubutegetsi ngo azotwara uburundi gushika imana igarutse,ubona koyivugira ngo yatowe n’imana ! Ubwo Burundi nabwo bukaba buri mukaga, mumakuba uyo mugabo yabutayemwo. Igitangaje nuko aho kwemanga ako kabi Petero Nkurunziza nabo basangiye gupfukama munda igihugu, bariko bakwira imirambi basigura ko abatutsi aribo babangamiye igihugu, kobagomba bagaruke kubutegetsi. Izonyigisho zogukorera inteba ishushe abatutsi zishobora gukwegera igihugu akarambaraye zikambika ibara n’iceyi incabwenge zose z’abahutu. Nimuntumbero yokurwanya ako kabi kabishe nafashe ingingo yokubatera aka kamo mwebwe ncabwenge z’abahutu.
Ncuti zanje,
Petero Nkurunziza nakarwi kiwe batavuye kubutegetsi bihagiye kunguvu, ubutegetsi bariko bakoresha mugusasika inganda nomugusasagaza ikigoyi mugihugu, ntagisivya Uburundi burasubira muntambara. Urubuto rw’amacakubiri bariko babiba rutaranduranywe n’imizi ntagisivya turasubira mwihumbi ! Hanyuma ejo abana bacu nabuzukuru baze batubaze bati :
« Dutabare mutubwire ingene ubutegetsi bw’abahutu bwananiwe kubogora no kunagura igihugu ! Vyagenze gute ngo abagiye mwishamba, kugira bahabuze demokarasi izira ubugunge, demokarasi izira igikenye, demokarasi izira ubukene, bate igihugu mwisanganya ? »
Bazongera batubaze bati :
« Umukuru w’igihugu, yari umuhutu ! Ivyegera vyiwe bibiri, bari abahutu ! Umukuru w’Inama Nshingamateka, yari umuhutu ! Umukuru w’Inama Nkenguzamateka, yari umuhutu ! Umukuru w’Ibiro bikuru vy’Intwaramiheto, yari umuhutu ! Umushikiranganji ajejwe umutekano, yari umuhutu ! Umukuru w’Iperereza, yari umuhutu ! Umushikiranganji w’Ikigega ca leta, yari umuhutu ! Umushikiranganji w’Imigenderanire y’Uburundi nayandi makungu, yari umuhutu ! Umushikiranganji ajejwe uburimyi n’ubworozi, yari umuhutu ! Umushikirizamanza kizigenza wa repuburika, yari umuhutu ! Ibice birenga mirongitandatu kwijana vy’abasoda, bari abahutu ! Ibice birenga mirongumunani kwijana mugipolisi, bari abahutu ! Vyagenze gute ngo ubwo butegetsi bwari bugizwe nabahora baracinyijwe ngo bunanirwe nogutunganya igihugu kuneza ya bose gushika aho bugita muntwaro yumukazo nagacinyizo ? Vyagenze gute ? Vyagenze gute ? »
Ncuti zanje,
Ejo ahobukera kugira ntituze tumaramare,kugira ntituzorye ivyatsi imbere yabo bana,tugomba kuvira hasi rimwe kugira duhagarike amarorerwa ariko akorerwa mugihugu kwizina ry’abahutu. Kuko basogokuru barayamaze bati « Umuryambwa aba umwe agatukisha umuryango ». Ndasavye rero abahutu bari mugisirikare no mugipolisi bave ibuzimu baje ibuntu ! Bakubitize agatima mpembero bibuke amarushwa, amarira n’amaraso baboneye muntambara bamazemwo imyaka cumi . Kobari bagize imana bagatahuka amarembe bokwemerera gute Petero Nkurunziza uyumusi ko abasubiza muyindi ntambara itagira shinge na rugero ? Intambara yogukingira amatungo yiwe yakuye mumitsi yabanyagihugu. Komwari mwacitse kwicumu mwosubira gute muntambara yogukingira inyungu z’umuntu umwe ? Abahinga muvyubutunzi basanze Petero Nkurunziza muriyi mwaka cumi, afise ubutunzi bungana nimiriyoni amajana atanu yamadolari yabanyamerika nukuvuga imiriyaridi zirenga igihumbi yamarundi. Ngayo mafaranga Petero Nkurunziza yicayeko abarundi isinzi batagira nurwo kugura umunyu, abahutu isinzi batubitse uwavubi ! Ngayo mafaranga Petero Nkurunziza yarahiye akarengwa ko hako yoyabura yotuma amara abarundi bose ! Gukingira ayo mahera adasobanutse, ngurwo urugamba Petero Nkurunziza yiyemeje gukwegeramwo abarundi twese.
Ntwaramiheto z’abahutu, Nyamiramabi z’abahutu,
Igihe mwatahuka muvuye kurugamba mwariruhukije. Mwari mwizigiye komusezereye burundu intambara. None raba uyumusi Petero Nkurunziza nakarwi kiwe babasubije muri yamarira n’amaganya y’ intambara. Impfuvyi za caporal Kazungu yaraye ahitanywe na grenade mwikambi yo ku Muzinda tuzozisigurira gute ingene umuvyeyi wabo yari yavuye mwishamba ari muzima yapfuye mumwaka w’ibihumbi bibiri na cumi nagatandatu ? Impfuvyi za Coloneli Darius Ikurakure yaraye aguye mu biro bikuru vy’intwaramiheto tuzozisigurira gute ingene uyo muvyeyi yapfuye muruyu mwaka kandi yari yararusimvye mukibira ? Tuzosigurira gute impfuvyi za Jenerali Adolphe Nshimirimana yari arongoye intambara mwishamba agatahuka amarembe ingene yarashwe muri 2015 ? Izo mpfuvyi nabo bapfakazi bariko bazira urugamba rwo gukingira amatungo ya Petero Nkurunziza.
Nyakubahwa Mukuru w’Ibiro bikuru vy’Intwaramiheto,
Ejo bundi ikibazo co kuvanga igisoda cari carabaye akayoberabahinga. Umuntu wese afise ingorane itagira umuti baca bayita ngo «  NINKIBAZO CIGISODA ». Amaraso menshi yarasesetse, inganda ziratikira kugira urwo rwego rube urwego rushasha ruhurikiyemwo abarundi bose, rukingira uburundi nabarundi atamwana nikinono. None raba uyu musi urwo rwego rw’igisoda ruriko ruratabagurwa, ruriko rurasamburwa kugira hakingirwe inyungu z’umuntu umwe, Petero Nkurunziza. Urwo rwego mwaruciyemwo imirwi ibiri irabana ayingwe : abashigikiye Petero Nkurunziza n’ihonyangwa ry’Amasezerano yi Arusha kuruhande rumwe, kurundi ruhanda abaterekwa ihonyangwa ryayo masezerano. Muriyo ntumbero, Petero Nkurunziza, yahora yitwa Kizigenza Muntwaramiheto yarinamuye arahayagiza ko «  Kaporare asigaye ahonyora kumutwe Jenerali ! ». None ko ubutegetsi bwanyu bwanse kuja mubiganiro buriko butwara uburundi munzira yintambara, nikihe gisirikare kizorwana iyo ntambara ko mugisambuye ? Iyo ntambara nitabahitana, izohitana imigambi mwari mufise, ihitane amatungo mwari mufise, ihitane ubwo butegetsi bwagacinyizo mwishimikije.
Nico gituma nteye akamo izo Mbonerakure, abasirikare bamwe bamwe, nabapolisi bamwe bamwe bariko basasika inganda bahendwa ngo bariko bahora impfuvyi zo mu 1972, basubize inkota murwubati. Kuko izo mpfuvyi ziriko zizira intambara yogukingira amatungo ya Petero Nkurunziza, mumyaka irimbere niba zigomba guhiga buhongo uruvyaro muzoba mwasize, Uburundi buzoba buriko buva he buja he ? Ni mureke guhendwa kuko ejo aho bukera intahe niyafata ijambo, Petero Nkurunziza ntanankimwe azokora kugira abatabare.
Bagumyabanga, Bakenyererarugamba mukiri inyuma yako karwi nacane cane bakozi bareta mwugarijwe nubukene, nimuve inyuma yubwo butegetsi.
Bashikiranganji muri muri Leta mutazi iyo ingingo zayo zifatirwa,nimutange imihoho kuko ejo aho bukera nihagera muri nankana muzobarizwa hamwe na Petero Nkurunziza amahano iyo leta iriko ikorera abarundi. Ntimuzovuga ko mutarimwo canke komutari mubizi.
Kubahutu bari mumahanga bakwiragiza uyo mugera w’amacakubiri, mumenye ko umuvyeyi yibarutse Petero Nkurunziza ari umututsikazi, umuvyeyi yibarutse Icegera ciwe cambere ari umututsikazi nuwibarutse icegera cakabiri yari umututsikazi. Bisigura yuko izonyigisho zokwanka abatutsi kandi aribo babonkeje atakindi zigamije atari kurondera ingene igice kinini c’abarundi, aribo bahutu, bokunda bakabashigikira. Ariko rero abarundi barazi gutandukanya icatsi nururo. Abo bahutu batakigira nurwo kugura umunyu kandi hatwara abahutu barazi neza ko ingorane zihanze igihugu atari izubwoko. Kukaba nkako iyo biba vyaruko, ubwo butegetsi bwabahutu buhangamye i Bujumbura bwari kurasa umutama Pierre Claver Mbonimpa, bukica umwana wiwe numukwe wiwe kandi ari umuhutu ? Mbega iyaba ikibazo aricubwoko, umuhutu Gélase Ndabirabe avugira CNDD-FDD yari kubahuka kuvugira kwiradiyo ngo Onésime Nduwimana na Hatungimana Léonidas ngo ni bicwe kobadashigikiye Petero Nkurunziza kandi ari abahutu ? Mbega Lehonarudo Nyangoma yatanguje urugamba rwashize kungoma Nkurunziza ko ari umuhutu aba amaze iyi mwaka yose ahunga ? Uyumusi ibicocoro muri politike vyabahutu nka bose barara ntibuca, abandi barataye barahunga. Abo nabo ni abahoze barongoye uburundi babiri, abahoze barongoye Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka bane, abahoze ari ivyegera vy’umukuru w’igihugu batatu, abahoze barongoye CNDD-FDD babiri, nintwazangabo mugipolisi nomugisirikare nyinshi.
Ncuti zanje,
Uretse ivyo bicocoro vyabahutu muri politike, ninde ayobewe ko abarundi benshi bahurikiye mwidini rya Ekleziya Katolika (yagenewe bose) ? Ibice birenga mirongumunani kwijana vy’abarundi bahurikiye muriryo dini. Nico gituma Ekleziya Katolika yari yasasiye indava ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugishika. Ariko uko imisi yaheze niko ubwo butegetsi bwerekana ko ingendo yurwanko, gukumirana, gusesa amaraso, kutihanganira abandi ariyo iranga ubwo butegetsi. Ryabwirizwa ry’URUKUNDO risumba ayandi yose Yezu Kristu atwigisha, abo batwara barigize indahiro. Nico gituma Ekleziya Katolika itashobora kwihanganira iyo ngendo. Aho kumviriza impanuro zabungere b’Ekleziya Katolika, Petero Nkurunziza yahora yiyita koyatowe n’Imana, yafashe ingingo yokurwanya Ekleziya. Urwanije Ekleziya Katolika, uba urwanije isinzi ry’abarundi bashika mirongumunani kwijana, murabo nabo hakaba harimwo isinzi ry’abahutu. Uretse kwanguha biragaragara ko Petero Nkurunziza afise ingorane nisinzi ry’abahutu ; guhiga buhongo abatutsi rero nurwitwazo rutagira ifatiro.
Mboneza z’abahutu,
Iyo ntambara Nkurunziza Petero yuguruye, gushika aho asigaye akura abakirisu mwisengero kunguvu ngo baze kumusanganira, igomba kuba inzira yo gusidukana niyonka kugira turwanye ivyitwazo vyose vyokuryanisha abarundi. Ncuti yanje Ntibantunganya Silivesiteri, ncuti yanje Ndayizeye Domisiyano, ncuti yanje Nyangoma Lehonarudo, ncuti yanjeNtavyohanyuma Piyo, ncuti yanje ngendakumana Lehonsiyo,ncuti yanje Rufyikiri Gerevasi, ncuti yanje Minani Yohani, ncuti yanjeNibizi Zidori,ncuti yanje Nditije Karori, ncuti yanjeNduwimana Onezimz, ncuti yanje Hatungimana Lehonidasi, ncuti yanje Ngendakumana Yeremiya, ncuti yanje Radjabu Hussein, ncuti yanje Bamvuginyumvira Ferederiko, ncuti yanje Nzomukunda Alise, ncuti yanje Barampama Marina, ncuti yanje Niyombare Gode, ncuti yanje Nabindika Giyome, ncuti yanje Nzabampema Loyizi, ncuti yanje Biremba Merikiyade nimufatanye n’imboneza z’abatutsi, zabatwa n’abaganwa mugire urunani rw’intamenwa mugihugu cose tuzibire ako kabi kabishe k’intambara yubwoko itegurwa murufuri nakarwi gapfukamye munda igihugu. Icitwazo c’intambara yamoko tugomba kuyigira indahiro. Abarundi bakeneye intambara yokurwanya ubukene buzura inzara bubugarije. Ubwo nabwo ntibugira ubwoko !
Barundi, Barundikazi, ncuti z’Uburundi,
Kubatari babizi canke bari bagikekeranya, Petero Nkurunziza nakarwi kiwe ntibaserukira abahutu. Ihibambewe !Petero Nkurunziza ntakundwa nabarundi isinzi ! Habanamba ! Nikimenyamenya asigaye akura abantu mwisengero kunguvu kugira baze kumusanganira. Vyongeye umusi zahindura imirisho amasaha makeyi kwigenekerezo rya 13 rusama umwaka uheze, abarundi benshi baratamvye baratarika. Nomuri komine Kamenge bahora babesha ngo ni IWABO w’ubutegetsi, inzamba zarasamiranye. Aha rero ntitwibagiye iki kimenyetso cokuvavanura na Ekleziya Katolika.
Mumaguru masha rero ningombwa koduharira ivomo ako karwi kinkorabara kihagiye uubutegetsi kunguvu muguhonyanga amasezerano yi Arusha nogushaka kuryanisha abarundi. Ayo masiha atakindi kiyaranga atari ukunyonora itunga ry’igihugu, tugomba kubafatisha amaboko maze bareke kuguma batabagura igihugu no kwambika iceyi abahutu.
Muri urwo rugamba tugomba kumenyesha amakungu ko indyane ziri mugihugu zitatewe nibihugu bibanyi nk’Urwanda. Ingorane ziri mugihugu ntizatewe nigihugu c’Ububirigi. Amahano ari mugihugu yatewe nubuyobozi bubi bw’igihugu bugenzwa ninambu yamatungo gusa. Tuboneyo akaryo ko gushimira ahubwo ibihugu biriko bitwakirira impunzi. Twongeye gusaba dushimitse ivyo bihugu bibandanye bidufatira mumugongo izo mpunzi. Ibihugu vyaburaya n’amerika bihereze abarundi ubuhungiro nkuko babuha abanyesiriya kuko tugowe rumwe.
Barundi, Barundikazi,
Uburundi burageramiwe. Uburundi bugeze aho umwansi ashaka. Uburundi bwabaye agasho gapfungiwemwo abarundi bose na Nkurunziza Petero arimwo, kuko nawenyene asigaye agenda anyegeye, arara ntibuca kuko yikeka nigitutu ciwe kocomugirira nabi. Nico gituma abahutu, abatutsi, abatwa n’abaganwa tugomba kuvira hasi rimwe kugira tubohore Uburundi nabarundi. Murico gikorwa c’iteka abahutu dufate iyambere gurtyo turandurane n’imizi izonyigisho zurwanko! Maze ejo aho bukera turamukane UBURUNDI BUHIRE , Uburundi bw’amata n’ubuki, Uburundi bw’amahoro n’amahonda kuri bose, ata mwana n’ikinono.

TUGIRE URUNANI RWINTAMENWA !
DUFATANE MUNDA TUBOGORE UBURUNDI !
IMANA IHEZAGIRE YONGERE IHANGAZE UBURUNDI !
Pancrace CIMPAYE.
Umuyobozi wa www.mporeburundi.org

0 réponses

Répondre

Se joindre à la discussion ?
Vous êtes libre de contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *