Articles

« Le Générale-Major Niyombare Godefroid en lieu sûr rassure le peuple burundais sur son compte facebook »

Twashaka dushimire abantu mutagira uko
mugana kuko muri benshi mwatwandikiye
mudufata mu mugongo. Twagira tubamenyeshe
ko tuticaye, mushire umutima mu nda, ihangiro
ryacu n’iryo gukura Uburundi mu buja! Nibaza ko
butarashikayo(mu buja) Ahubwo Petero
NKURUNZIZA ashaka kubudushiramwo;
ndahamagaye umurundi wese aho ari ntiyemere
ko tuja mu Buja.
Ntwazangabo aho muri mwese, turazi ko muri
benshi mudushigikiye muri runo rugamba ariko
mwiyubare; Ubutumwa bwanyu abo mubucishako
barabudushikiriza. Mugumye umutima abarundi
mwese aho muri munihangane. Nta ntwaro
y’igikenye izosubira mu #Burundi .